Tooted

Õiguslik teave

Käesoleval veebisaidil esitatud teavet võib levitada enne mis tahes avaliku pakkumise alustamist ja enne vastavate müügidokumentide (eelkõige müügiprospektide, põhiteabelehe ja väärtpaberite teabelehe) avaldamist. Sellel veebisaidil olev teave on reklaam. Teave ei sisalda täielikku teavet nimetatud finantsinstrumentide kohta, see ei kujuta endast avalikku pakkumist ega üleskutset märkimiseks, samuti ei kujuta see endast individuaalset investeerimissoovitust. Nende finantsinstrumentide omandamine on seotud märkimisväärsete riskidega, kusjuures eelkõige on võimalik ka investori poolt investeeritud kapitali täielik kaotus. Ainult vastavad avaldatud müügidokumendid (eelkõige müügiprospektid, põhiteabeleht, väärtpaberite teabeleht), mis on avaldatud ja kättesaadavaks tehtud enne vastava emitendi avaliku pakkumise algust, on autoriteetsed ja õiguslikult siduvad. Iga huvitatud isik peab enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma vastavate müügidokumentidega, et mõista täielikult finantsinstrumenti investeerimisotsusega seotud võimalikke riske ja võimalusi. Pädeva asutuse poolt antud (eeldatav) heakskiit või luba vastavate müügidokumentide avaldamiseks ei tähenda pakutava finantsinstrumendi heakskiitmist.

Kõik avaldused tulevaste turusuundumuste kohta on prognoosid. Käesoleval veebisaidil esitatud teave varasemate tulemuste ja prognooside kohta ei ole usaldusväärsed näitajad vastava finantsinstrumendi tulevaste tulemuste kohta.

Praegu ei ole valitud keele/riigi jaoks tooteid saadaval.