Sõnastik / Leksikon

Sõnastik / Leksikon

Tegelik/tegelik-ICMA

Täpse päeva intressi meetod näeb ette, et nii intressipäevade arv kui ka baasaasta pikkus määratakse alati täpselt kalendri järgi.

Seega arvutatakse üksikud kuud vastavalt nende tegelikule päevade arvule, kus on 30 või 31 intressipäeva või veebruaris 28 või 29 intressipäeva. Terve aasta annab 365 intressipäeva või 366 päeva hüppeaastal.

Investor

Võlakirjade või koondvõlakirja kaasomandiõiguse omanikud (kui võlakirjad on esindatud koondvõlakirjaga). Vt ka "Võlakirjade omanikud".

Võlakiri

Võlakirjad on võlaväärtpaberid, millega võetakse laenu kapitaliturul. Need on jagatud osalisteks võlakirjadeks.

Erinevalt isikulaenudest emiteerivad võlakirju avalikult ja ainult juriidilised isikud. Need erinevad oma tingimuste poolest, näiteks erinevad tähtajad, emissioonivaluutad ja intressimäärad.

Viimane võib olla kas fikseeritud, muutuv või struktureeritud (sõltuvalt teatud sündmustest). Nende intressimäär on väljendatud protsendina nimiväärtusest.

Võlakirjaomanik

Võlakirjaomanik on füüsiline või juriidiline isik, kes on märkinud ühe või mitu võlakirja, st investor.

Erakorraline lunastamistähtpäev

Emitendi poolt erakorralises lõpetamisteates määratud kalendripäev, mil emitent maksab investorile tagasi investeeritud kapitali jäägi pärast seda, kui investeeritud kapitalist on maha arvatud 18% märkimissummast, ilma et investoril oleks õigus saada kogunenud intressi, või mil investor peab maksma emitendile tagasi 18% märkimissummast.

Pangapäev

Päev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega riigipüha ja mil emitendi registrijärgses asukohas asuvate pankade pangakontorid on avatud avalike klienditehingute tegemiseks, välja arvatud laupäev, pühapäev või riigipüha.

Investeeritud kapital

Iga investori puhul on investeeritud kapital summa, mille investor tegelikult maksis emitendile vastavalt tema poolt valitud märkimissummale. Kui investor on oma märkimissumma emitendile täies mahus tasunud, vastab märkimissumma tema investeeritud kapitalile.

Investeeritav kapital

Iga investori puhul on investeeritav kapital summa, mille investor peab vastavalt tema poolt valitud märkimissummale maksma lisaks investeeritud kapitalile. Märkimissumma, millest on arvatud maha investeeritud kapital, on seega investeeritav kapital. Sellise arusaama kohaselt on investeeritav kapital oma mahult samuti piiratud märkimissummaga.

Lõplikud tingimused

Täidetud võlakirja tingimuste leht koos lisadega vastava emissiooni kohta.

Lunastustähtaeg

Kuupäev, mil emitent peab 100% -lise nimiväärtusega lunastama ühisvõlakirjad, välja arvatud juhul, kui need on varem täielikult või osaliselt lunastatud.

FI

Liechtensteini ja Austria finantsturujärelevalveasutus.

 

Võõrkapital

Võõrkapitaliga finantseerimine tähendab võõrkapitali hankimist, tihti laenuvõtmise teel.

Üleilmne võlakiri

Depositooriumisse paigutatud omaniku nimele kuuluv üleilmne võlakiri, millesse kantakse ühisvõlakirjad kogu võlakirja kehtivusaja jooksul

Kontsern

Emitent koos oma tulevaste tütarfirmadega.

Kinnisvaraarendusfirmad

Seltsid, kus emitent osaleb äriühinguõiguse alusel ja kellele ta väljastab osanikulaene. Neid nimetatakse emitendi põhikirjas kinnisvaraparendusfirmadeks. Tegemist võib olla emitendi tütarfirmadega.

ISIN

International Securities Identification Number (rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber).

Kapitaliturulaen

Kehtivad või tulevased kohustused, mis põhinevad avalikult määramata arvule adressaatidele pakutud väärtpaberite, võlakirjade, võlakohustuste või muude kaubeldavate finantsinstrumentide emissioonile.

Kehtivusaja algus

Lõplikes tingimustes märgitud kuupäev.

Kehtivusaja lõpp

Lõplikes tingimustes nimetatud kalendripäev, mis on ühtlasi ka ühisvõlakirjade intressiarvestuse viimane päev.

Korraline lunastamistähtpäev

Asjaomase kuu viimane päev, mille saabumise hetkeks on investor kasutanud korralist ülesütlemisõigust järgides kuuekuulist etteteatamistähtaega.

Osanikulaenud

Allutatud osalusega laen on leping, mille puhul laenuandja (annab laenuvõtjale kapitali ja ootab vastutasuks tagasimakseid ja vastavat intressi. Allutatud osaluslaenu puhul osaleb laenuandja lisaks intressile ka laenuvõtja edus. Osalusega allutatud laenude suhtes kohaldatakse kvalifitseeritud allutamist. See tähendab, et laenuvõtja maksejõuetuse korral ei saa või ei pruugi laenu tagasi maksta.

PGR

Lichtensteini isikuid ja äriühinguid käsitlev seadus.

Riikliku taustaga isikud

Poliitiliselt tundlikud isikud (PEP) on isikud, kes töötavad kõrgetel ja tähtsatel ametikohtadel (nt ministrid, riigisekretärid, parlamendiliikmed, suursaadikud või valitsustevaheliste organisatsioonide juhtorganid). Rahapesu tõkestamiseks teostatavas isikukontrollis liigitatakse poliitiliselt tundlikud isikud kõrgema riskiga isikuteks ja neid kontrollitakse põhjalikumalt.

Prospekt

Prospekt, mis avaldatakse enne üldsusele pakkumist või väärtpaberite organiseeritud turul kauplemisele lubamist ja mille eesmärk on võimaldada investoritel hinnata võlakirja ja emitenti.

Tagasiostu summa

Investori poolt kuni ülesütlemiseni investeeritud kapital, seega märkimissumma või osalisele ülesütlemisele vastav märkimissumma osa, millele on lisatud kuni tagastamistähtpäevani arvestatud intressid. Selle summa peab emitent maksma asjaomasele investorile, kui ta kasutab oma korralise (osalise) ülesütlemise õigust.

Lunastamise tähtaeg

Kuupäev, mil emitent lunastab võlakirjad tagasiostusumma eest.

Semi-Blind Pool

Juhul kui prospekti esitamise ajahetkel on küll juba paigas investeerimisobjektide rühmad, millese emitent pakutavate investeeringute raames plaanib investeerida, kuid mitte veel konkreetsed investeerimisobjektid, mida ta tegelikult omandab, on tegemist niinimetatud „Semi-Blind Pool“-iga. Sellest tulenevalt on investeerimisobjektide liik, olemus ja konkreetsed hindade arengute võimalused, mis investeerimisotsuse tegemisel suurt tähtsust omavad, mitteläbipaistvad.

USA seosega isik

USA isikud on füüsilised isikud, st USA kodanikud (sh topeltkodakondsus), USA residendid (elukohaga/ topeltkodakondsusega), alalise elamis- ja tööloa (nt USA roheline kaart) omanikud ning kõik need, kes on jooksval kalendriaastal viibinud USAs üle 31 päeva ja viimase kolme aasta jooksul üle 183 päeva (jooksval kalendriaastal viibitud päevad loetakse täies mahus (1/1), eelmise aasta viibimispäevad loetakse 1/3 ja sellele eelneva aasta viibimispäevad 1/6). Juriidilised isikud, kes on asutatud või korraldatud USA õiguse alusel või kelle registrijärgne asukoht on USAs, loetakse samuti USA isikuteks. Isikud, kes võivad olla USAs maksukohustuslased muul põhjusel (nt topeltresidentsus, ühine maksudeklaratsioon USA isikuga, USA kodakondsusest või elamisloast loobumine pärast pikaajalist elamist või muudel põhjustel), on võrdsustatud nende USA isikutega. Küsimus USA isiku või USA maksukohustuse kohta ei puuduta ainult füüsilisi isikuid, vaid ka juriidilisi isikuid.

US Securities Act

USA 1933. aasta väärtpaberiseadus koos muudatustega.

Ennetähtaegne lunastamissumma

Juba investeeritud kapital koos intressidega, mis on kogunenud enne lunastamiskuupäeva. Selle summa peab investori poolse erakorralise ülesütlemise korral investorile välja maksma.

WpPG

23. mai 2007. aasta väärtpaberiprospektide seadus, LGBl 2007/196 (Saksa õigus).

Märkimissumma

Vt märkimissumma.

Märkimissumma

Siinkohal on tegemist selle summaga, mille ulatuses investorid kohustuvad investeerima pakutavatesse ühisvõlakirjadesse. Märkimissumma suuruse võib iga investor põhimõtteliselt vabalt valida, kuid see peab olema jagatav võlakirja nimiväärtusega. Sealjuures ei tohi investorid siiski jääda allapoole lõplikes tingimustes kehtestatud vastavat miinimummärkimissummat.