Szójegyzék / Lexikon

Szójegyzék / Lexikon

Actual/Actual-ICMA

A napra pontos kamatmódszer előírja, hogy mind a kamatnapok számát, mind a bázisév hosszát mindig pontosan, a naptár szerint határozzák meg.

Az egyes hónapokat tehát a 30 vagy 31 kamatos napot tartalmazó napok tényleges száma szerint számítják ki, illetve a 28 vagy 29 kamatos napot tartalmazó február szerint. Egy egész év 365 kamatnapot, szökőévben 366 napot jelent.

Befektető

A kötvények vagy a globális kötvényben lévő társtulajdonosi részesedés tulajdonosai (ha a kötvényeket globális kötvény képviseli). Lásd még "Kötvénytulajdonosok".

Kölcsönkötvény

A kötvények olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekkel hitelt vesznek fel a tőkepiacon. Ezek részleges kötvényekre oszlanak.

A személyi kölcsönöktől eltérően a kötvényeket nyilvánosan és kizárólag jogi személyek bocsátják ki. Feltételeikben különböznek egymástól, például különböző lejáratok, kibocsátási pénznemek és kamatlábak tekintetében.

Ez utóbbi lehet fix, változó vagy strukturált (bizonyos eseményektől függően). Kamatlábukat a névérték százalékában fejezik ki.

Hitelező

A kötvénytulajdonos az a természetes vagy jogi személy, aki egy vagy több kötvényt jegyzett, azaz a befektető.

rendkívüli lejárati nap

A Kibocsátó által a rendkívüli felmondási értesítésben meghatározott naptári nap, amelyen a Kibocsátó visszafizeti a Befektetőnek a befektetett tőke egyenlegét a Befektetési összeg 18%-ának levonása után a befektetett tőkéből, anélkül, hogy a Befektető jogosult lenne a felhalmozott kamatok kifizetésére, vagy amelyen a Befektetőnek a Befektetési összeg 18%-ának megfelelő egyenleget fordítottan kell megfizetnie a Kibocsátónak.

Banki munkanap

Olyan nap, amely nem szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, és amelyen a kibocsátó székhelyén működő bankok bankpultjai nyilvános ügyfélforgalom számára nyitva vannak.

befektetett tőke

Minden befektető esetében a befektetett tőke az az összeg, melyet a befektető az általa kiválasztott kibocsátási összegre a kibocsátó számára ténylegesen kifizet. Ha a befektető a kibocsátási összegét teljesen kifizette a kibocsátó számára, akkor a jegyzési összeg megfelel a saját befektetett tőkéjének.

befektetendő tőke

Minden befektető esetében a befektetendő tőke az az összeg, melyet a befektető az általa kiválasztott jegyzési összegen felül a befektetett tőkére ki kell, hogy fizessen. A jegyzett összegből kivonva a befektetett tőkét megkapjuk a befektetendő tőke összegét. Az így meghatározható befektetendő összeg mértékében tehát szintén a kibocsátási összegre korlátozódik.

Végleges feltételek

A kötvény kitöltött kötvényfeltétel-lapja, beleértve az adott kibocsátás mellékleteit is.

Esedékességi nap

Az a nap, amelyen a kibocsátó a részleges részvényutalványokat névértékük 100%-ban visszafizette, amennyiben a részleges részvényutalványokat előtte nem fizette vissza részben vagy teljes egészében.

FMA

Liechtensteinben és Ausztriában a Pénzügyi Piaci Hatóság.

Külső forrásból származó tőke

A külső finanszírozás idegen tőke beszerzését jelenti, gyakran kölcsön felvételének segítségével.

Tulajdonjogot igazoló okirat

Egy letéteményes intézménynél letétbe helyezett, a kölcsönkötvény teljes futamidejére vonatkozó részvényutalványokra vonatkozó, tulajdonjogot bizonyító okirat.

Csoport

A kibocsátó, a jövőbeni leányvállalataival együtt.

Ingatlanprojekt-társaságok

Olyan társaságok, melyekben a kibocsátó társasági jogi részesedéssel rendelkezik, és melyek számára nyereséghez kapcsolódó hitelt nyújt. Ezek elnevezése a kibocsátó alapszabályában speciális célú ingatlanprojekt-társaság. Ezek esetében a kibocsátó leányvállalatairól is szó lehet.

ISIN

International Securities Identification Number (a kibocsátott értékpapírok egyértelmű azonosítására szolgáló nemzetközi kódrendszer).

Tőkepiaci kötelezettség

Meghatározatlan számú címzett számára nyilvánosan felajánlott értékpapírok, kötvények, részvényutalvány vagy más kereskedelmezhető pénzügyi eszközök kibocsátásán alapuló jelenlegi vagy jövőbeli kötelezettségek.

Futamidő kezdete

A Végleges Feltételekben megadott naptári nap.

Futamidő vége

A végleges feltételekben megadott naptári nap megegyezik a részleges részvényutalványok kamatozásának utolsó napjával.

rendes esedékességi nap

Annak a hónapnak az utolsó napja, amikor a befektető a hat hónapos felmondási határidő betartása mellett élt a felmondási jogával.

Nyereséghez kapcsolódó hitelek,

A részvételi alárendelt kölcsön olyan szerződés, amelyben a hitelező (tőkét biztosít a hitelfelvevőnek, és cserébe visszafizetést és megfelelő kamatot vár. Az alárendelt részesedésű hitel esetében a hitelező a kamat mellett a hitelfelvevő sikerében is részt vesz. A részvételi alárendelt kölcsönökre minősített alárendeltség vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a hitelfelvevő fizetésképtelensége esetén a kölcsönt nem lehet vagy nem is lehet visszafizetni.

PGR

Lichtensteini személyi és társasági jog.

Kiemelt politikai közszereplő

Politikai kockázatnak kitett személyek (PEP) azok a személyek, akik magas rangú, fontos tisztségeket töltenek be (pl. miniszterek, államtitkárok, parlamenti képviselők, nagykövetek vagy kormányközi szervezetek vezető testületei). A pénzmosás megelőzésére irányuló személyazonossági ellenőrzés során a politikailag veszélyeztetett személyeket magasabb kockázatúnak minősítik, és szigorúbban ellenőrzik őket.

Prospektus

A nyilvános kibocsátás vagy az értékpapírok szervezett piacra történő bevezetése előtt közzéteendő tájékoztató, amelynek célja, hogy a befektetők értékelni tudják a kötvényt és a kibocsátót.

Visszavásárlási összeg

A befektető által a felmondás időpontjáig befektetett tőke, ezzel a jegyzett összeg, ill. egy részleges felmondás esetén a jegyzett összeg arányos része plusz a visszafizetési időig összegyűlt kamat összege. Ezt az összeget kell kifizetni a kibocsátónak a befektető részére, amennyiben él a rendes (részleges) felmondási jogával.

Visszafizetési határidő

Az az időpont, amikor a Kibocsátó a Kötvényeket a Visszaváltási Összegen visszaváltja.

Semi-Blind Pool

Amennyiben a prospektus létrehozásának időpontjában meg vannak ugyan határozva a befektetési eszközök csoportjai, melyekbe a kibocsátó a felajánlott befektetés keretén belül befektetni tervez, azonban azok nem konkrét befektetési eszközök, melyeket a befektető ténylegesen megszerez, ilyen esetben ún. „Semi-Blind Pool”-ról van szó. Ezért különösen a befektetési eszközök típusa, jellege és konkrét értékteljesítménye, melyek nagy szerepet játszanak a befektetési döntésben, nem transzparensek.

USA személy

Az amerikai személyek természetes személyek, azaz az USA állampolgárai (beleértve a kettős állampolgárokat is), az USA lakosai (lakóhellyel/ kettős lakóhellyel), az állandó tartózkodási és munkavállalási engedéllyel (például amerikai zöldkártyával) rendelkezők, valamint mindazok, akik a folyó naptári évben több mint 31 napot töltöttek az USA-ban, és az elmúlt három évben több mint 183 napot (a folyó naptári évben töltött napok teljes egészében számítanak (1/1), az előző évben töltött napok 1/3-ban, az azt megelőző évben töltött napok pedig 1/6-ban számítanak). Azok a jogi személyek, amelyek az Egyesült Államok joga szerint jöttek létre vagy szerveződtek, vagy amelyek székhelye az Egyesült Államokban van, szintén amerikai személynek minősülnek. Azok a személyek, akik más okból (pl. kettős lakóhely, közös adóbevallás egy amerikai személlyel, az amerikai állampolgárságról vagy a tartózkodási engedélyről való lemondás hosszú távú tartózkodás után vagy egyéb okokból) az USA-ban adókötelesek lehetnek, ezekkel az amerikai személyekkel egyenértékűnek tekintendők. Az amerikai személy vagy az amerikai adókötelezettség kérdése nemcsak a természetes személyekre, hanem a jogi személyekre is vonatkozik.

US Securities Act

United States Securities Act (1933) a mindenkor érvényes megfogalmazásban.

korai visszafizetési összeg

A már befektetett tőkeösszeg, plusz a visszafizetés napjáig felgyűlt kamatok összege. Ezt az összeget a kibocsátó köteles a befektetőnek visszafizetni egy rendkívüli felmondás esetén.

WpPG

A 2007. május 23-i értékpapírtájékoztatóról szóló törvény, LGBl 2007/196 (német jog).

Jegyzési összeg

Lásd: jegyzési összeg.

Kibocsátási összeg

Az az összeg, melynek mértékében a befektető köteles befektetni a felajánlott részleges részvényutalványokba. A kibocsátási összeg mértéke minden befektető esetében alapvetően szabadon megválasztható, azonban oszthatónak kell lennie a kölcsönkötvény névleges összegével. Ennek során a befektető nem fektethet be kisebb összeget a végleges feltételekben meghatározott minimális kibocsátási összegnél.